همکاری ها

  • تفاهم نامه همکاری با شرکت TUV SUD و شعبات آن در کشورهای چین و چک.

  • همکاری با شورای سیاست گذاری خودرو و وزارت صنایع و معادن.

  • همکاری با شورای سیاست گذاری آسانسور وزارت صنایع و معادن.

  • همکاری با آزمایشگاههای شرکت ایتراک در زمینه آزمونهای خودرو ، قطعات و CNG.

  • همکاری با آزمایشگاه مرکز تحقیقات سایپا. ( خودروهای سواری)

  • همکاری با آزمایشگاه شرکت توسعه خودروکار. ( خودروهای تجاری)

  • همکاری با سازمان استاندارد جهت تهیه و اجرای دستورالعمل COP  خودروهای ساخت داخل.

  • همکاری با آزمایشگاه و مرکز تست ملی خودرو در چین (Chang chun Test Center)

  • اقدامات اولیه جهت ایجاد آزمایشگاه 51 استاندارد اجباری خودروهای سنگین با همکاری شرکت سایپا دیزل.