آموزش

-ارائه دوره های آموزشی تائید نوع خودرو و COP برای شرکتهای خودروسازی و مراکز مهندسی و تحقیق و توسعه
-همکاری با پژوهشگاه استاندارد جهت برگزاری دوره های تخصصی بازرسی خودرو،همولوگیشن نویزو ارتعاشات ترمزگیری و استاندارد های 51 گانه خودرو و با همکاری کارشناسان شرکت TUV SUD در ایران
-ارائه دوره های آموزشی بازرسی آسانسور
-ارائه دوره های آموزشی بازرسی کالا و مقررات واردات و صادرات