تدوین استاندارد

-همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران جهت تدوین پیش نویس استاندارد های ملی با موضوعات خودرو، قطعات، هوافضا و آسانسور به عنوان دبیر تدوین
-همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران بعنوان عضو کمیته های فنی با موضوعات راه آهن، خودرو، آسانسور، مصالح ساختمانی و پله برقی
-عضو کمیته ملی تدوین استاندارد ایران
-همکاری در کمیته های متناظر ایزوTC22(وسایل نقلیه موتوری)
-همکاری در کمیته های متناظر ایزو  TC178 (آسانسور)
- دبیر تدوین استاندارد ملی آسانسور های برقی
- عضو فنی تدوین استاندارد های تائید نوع خودرو در ایران
- عضو تیم تدوین دستورالعمل و روش های اجرایی بازرسی آسانسور در سازمان استاندارد
- عضو تیم تدوین دستورالعمل روش اجرایی تائید نوع خودروی وارداتی در سازمان استاندارد
- عضو تیم تدوین دستورالعمل و روش اجرایی تائید نوع وCOPخودروهای ساخت داخل در سازمان استاندارد.