مدارک لازم براي تشکيل پرونده آسانسور

 

مدارک لازم براي تشکيل پرونده آسانسور

فرم درخواست بازرسي(مهر و امضا شده) دریافت

فرم مشخصات فني(مهر و امضا شده) استان تهران - سایر استانها93 - سایر استان ها 81

فرم تاييديه اجزا(مهر و امضا شده) استان تهران - سایر استانها93 سایر استان ها 81)

جواز ساختمان

طراحي مونتاژ شرکت نصاب

پرينت سيبا

کپي کارت ملي متقاضي پشت و رو

کروکي ساختمان