فرم پذیرش بازرسی قبل از حمل جهت ارائه به بانک
   شناسه درخواست در سیستم ایران کد
   نامه درخواست بازرسی
   پروفرما با مهر و امضا فروشنده و خریدار
   قرارداد خرید
   ثبت سفارش
   شرایط عمومی بازرسی مهر و امضا شده
انجام بازرسی قبل از ثبت سفارش
   شناسه درخواست در سیستم ایران کد
   نامه درخواست بازرسی
   پروفرما با مهر و امضا فروشنده و خریدار
   قرارداد خرید
   اسکوپ بازرسی مورد نیاز
   برگه آنالیز
   مشخصات فنی کالا
   شرایط خدمات عمومی بازرسی مهر و امضا شده
 استعلام قیمت بازرسی
   پروفرما
   نامه درخواست بازرسی
   اسکوپ بازرسی مورد نیاز
   فرم درخواست بازرسی تکمیل شده

 

 


انجام بازرسی پس از ثبت سفارش تائیدیه قیمت پروفرما
نامه بانک
شناسه درخواست در سیستم ایران کد
پروفرما با مهر بانک
قرارداد خرید
مشخصات فنی کالا به تفکیک قیمت
کاتالوگ
نقشه
شناسه درخواست در سیستم ایران کد
نامه درخواست بازرسی
پروفرما با مهر و امضا فروشنده و خریدار
قرارداد خرید
ثبت سفارش
(L/C)خرید اعتباری
اسکوپ بازرسی مورد نیاز
برگه آنالیز
مشخصات فنی کالا
شرایط خدمات عمئمی بازرسی مهر و امضا شده