مجوزها و گواهی ها

گواهینامه تایید صلاحیت
ISO 10668
ISO 9001:2015

 

پروانه بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی
پروانه سورویانس
گواهینامه عضویت در جامعه ممیزی و بازرسی ایران

 

ISO 10002:2014